Usługi BHP i ochrony przeciwpożarowej

Zapoznaj się ze szczegółową ofertą BHP i bezpieczeństwa pożarowego budynków
Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Sporządzanie i aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego wraz z planami graficznymi

Audyt Bezpieczeństwa Pożarowego

Audyt Bezpieczeństwa Pożarowego

Audyt z zakresu ochrony przeciwpożarowej to analiza faktycznego stanu bezpieczeństwa pożarowego i zgodności obiektu z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi

Operat Przeciwpożarowy

Operat Przeciwpożarowy

Sporządzanie dokumentu określającego warunki ochrony przeciwpożarowej podczas gospodarowania odpadami

Scenariusz Pożarowy

Scenariusz Pożarowy

Sporządzanie dokumentu opisującego sekwencję możliwych zdarzeń w czasie pożaru reprezentatywnego dla danego miejsca wystąpienia lub obszaru oddziaływania, w szczególności dla strefy pożarowej lub strefy dymowej

Szkolenia Przeciwpożarowe

Szkolenia Przeciwpożarowe

Teoretyczne i praktyczne szkolenia przeciwpożarowe z ewakuacji i zwalczania pożarów dla pracowników

Plany Ewakuacyjne

Plany Ewakuacyjne

Sporządzanie planów ewakuacyjnych dla budynków

Gaśnice

Gaśnice

Sprzedaż, przeglądy techniczne, naprawy, wyposażanie i rozmieszczenie w budynkach podręcznego sprzętu gaśniczego

Hydranty Wewnętrzne i Zewnętrzne

Hydranty Wewnętrzne i Zewnętrzne

Przeglądy techniczne, badanie ciśnienia i wydajności wodnej hydrantów DN 25, 33, 52 oraz DN 80, 100 i 150

System oddymiania

System oddymiania

Przeglądy techniczne pneumatycznych i elektrycznych systemów oddymiania grawitacyjnego

Szkolenia BHP

Szkolenia BHP

Szkolenia wstępne i okresowe

Inspektor ds. BHP i PPOŻ.

Inspektor ds. BHP i PPOŻ.

Wykonywanie zadań służby BHP na podstawie art. 237 11 § 2 Kodeksu pracy. Zakres zadań w ramach tej usługi zgodny jest z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Zadania inspektora PPOŻ. zgodne są z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpożarowej.

Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy

Dokumentacja powypadkowa

Dokumentacja powypadkowa

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą