Hydranty wewnętrzne i zewnętrzne

Przegląd hydrantów Piotrków Trybunalski, Łódź, Bełchatów, Radomsko, Tomaszów, Koluszki, Pabianice, Łask, Wieluń, Brzeziny, Kutno, Łowicz, Łęczyca, Opoczno, Rawa, Poddębice, Sieradz, Skierniewice, Wieruszów, Zgierz, Zduńska Wola, Pajęczno, Częstochowa

Hydranty wewnętrzne

1. Podstawa prawna

a) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719 z 2010 r.) postanawia:

Paragraf 3 ust.2
Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi.

Paragraf 3 ust.3
Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne, o których mowa w ust. 2, powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Paragraf 18
ust.1 Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy powinna wynosić:

 1. dla hydrantu 25 – 1,0 dcm3 /s,
 2. dla hydrantu 33 – 1,5 dcm3 /s
 3. dla hydrantu 52 – 2,5 dcm3/s

ust.2 Ciśnienie na zaworze odcinającym hydrantu wewnętrznego powinno zapewniać wydajność określoną w ust. 1 dla danego rodzaju hydrantu wewnętrznego, z uwzględnieniem zastosowanej średnicy dyszy prądownicy, i być nie niższe niż 0,2 MPa.
b) Norma PN-EN 671-3 Stałe urządzenia gaśnicze – Hydranty wewnętrzne.

Część 3: Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanympodaje zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji hydrantów wewnętrznych utrzymujących je w sprawności oraz wskazuje, że przeglądy i konserwacje muszą być przeprowadzane przez osobę kompetentną tj. osobę z niezbędnym przeszkoleniem i doświadczeniem, która ma dostęp do wymaganych narzędzi, wyposażenia i informacji, instrukcji i wiedzy o specjalnych procedurach zalecanych przez producentów, zdolna do wykonania konserwacji i napraw zgodnie z normą PN–EN 671-3

2. Zakres wykonywanych czynności w ramach usługi konserwacji.

a) Sprawdzenie stanu technicznego i funkcjonowania poszczególnych elementów hydrantu (szafy hydrantowej, zaworu hydrantowego, zwijadła, łącznika, węża hydrantowego,prądownicy, itp.)

b) Sprawdzenie stanu przewodów rurowych zasilających w wodę

c) Dokonanie pomiaru wydajności poboru wody i ciśnienia za pomocą zestawu pomiarowego HYDRA-32  z dokładnością 0,5%  zakresu pomiarowego

d) Opróżnienie węża hydrantowego z wody za pomocą sprężarki powietrza i jego osuszenie za pomocą wentylatora

e) Pozostawienie hydrantu wewnętrznego w stanie gotowym do natychmiastowego użycia.

f) Oznakowanie hydrantu po przeglądzie. Sprawdzony hydrant oznaczony jest etykietą z napisem „SPRAWDZONY” wraz z datą przeglądu, datą następnego przeglądu oraz imienną pieczątką konserwatora. Jeżeli konieczne są poważniejsze naprawy, hydrant powinien być oznakowany „USZKODZONY” i kompetentna osoba powinna powiadomić o tym użytkownika/właściciela.

g) Okresowy przegląd i konserwacja węży:
– co 5 lat węże powinny być poddane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze instalacji (1,2 MPa), zgodnie z normą PN–EN 671-3.

3. Dokumentowanie przeglądów i konserwacji

Każde badanie hydrantu zakończone jest protokołem przeglądu/konserwacji hydrantu wewnętrznego.

Protokół taki zawiera:

 • datę (miesiąc i rok) przeglądu i testu,
 • wyniki testów,
 • wykaz i datę zainstalowanych części zamiennych,
 • dodatkowe testy do wykonania, jeśli są wymagane,
 • datę (miesiąc i rok) następnego przeglądu i testów,

Protokoły z przeglądów z w/w zapisami przekazywane są osobom odpowiedzialnym.

4. Sprzęt do badania hydrantów wewnętrznych

Posiadamy wysokiej klasy specjalistyczny sprzęt do badania hydrantów wewnętrznych DN25 i DN52. Ciśnienie, wydajność i współczynnik K mierzymy za pomocą przepływomierza elektronicznego HYDRA-32 wykonanego przez PIAP i zatwierdzonego do stosowania przez CNBOP.
Zastosowany układ pomiarowy pozwala na precyzyjny pomiar (z dokładnością 0,5% zakresu pomiarowego) przy bardzo małym zużyciu wody. Dokładne wyniki pomiarów pokazywane są na elektronicznym wyświetlaczu urządzenia, który pozwala na natychmiastowy odczyt mierzonych parametrów. Do sprawdzania węży hydrantowych na maksymalne ciśnienie robocze wykorzystujemy pompę ciśnieniową typ NC-40/100 z manometrem klasy 0,6.

Wyposażenie zestawu pomiarowego uzupełniają:

 • przenośny wentylator do suszenia węży,
 • komplet trójników do hydrantów,
 • sprężarka powietrza,
 • komplet węży z łącznikami.

1. Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124 poz.1030) postanawia:

Hydranty zewnętrzne

Paragraf 10
ust. 6 Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego przeciwpożarowego, przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zależności od jego średnicy nominalnej (DN), powinna wynosić, co najmniej:
1. dla hydrantu nadziemnego DN80 – 10 dcm3 /s
2. dla hydrantu nadziemnego DN100 – 15 dcm3 /s
3. dla hydrantu podziemnego DN80 – 10 dcm3 /s
ust. 7 Hydranty zewnętrzne przeciwpożarowe powinny być co najmniej raz w roku poddawane przeglądom i konserwacji przez właściciela sieci wodociągowej przeciwpożarowej.

2. Zakres wykonywanych czynności w ramach badania:

 • Sprawdzenie stanu technicznego hydrantu zewnętrznego,
 • Sprawdzenie otwarcia zasuwy,
 • Dokonanie pomiaru wydajności nominalnej i ciśnienia na zaworze hydrantu zewnętrznego przepływomierzem elektromagnetycznym MAG 5000 firmy SIMENS. Zastosowany układ pomiarowy pozwala na precyzyjny pomiar przy bardzo małym zużyciu wody. Błąd pomiaru przepływu chwilowego wynosi 0,5% przy minimalnej prędkości przepływu 0,5 m/s.
 • Dokumentowanie badania.

Każde badanie hydrantu zewnętrznego dokumentowane jest protokołem z wynikami testów, datami bieżącego i następnego przeglądu, zaleceniami oraz podpisem konserwatora.