Ocena zagrożenia wybuchem

Ocena zagrożenia wybuchem Piotrków Trybunalski, Łódź
Ocena zagrożenia wybuchem budynków Piotrków Trybunalski, Łódź

Na czym polega ocena zagrożenia wybuchem?

W ramach świadczonych przez nas usług oferujemy przeprowadzenie oceny zagrożenia wybuchem wraz ze sporządzeniem stosownego dokumentu w tym zakresie. Dokładny zakres usługi obejmuje:

  • wskazanie w oparciu o obliczenia pomieszczeń zagrożonych wybuchem,
  • wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem,
  • wskazanie w pomieszczeniach oraz strefach zagrożenia wybuchem czynników mogących zainicjować zapłon,
  • sporządzenie stosownego dokumentu oceny zagrożenia wybuchem wraz z graficzną dokumentacją klasyfikacyjną (plany sytuacyjne obrazujące rodzaj i zasięg stref zagrożenia wybuchem oraz lokalizację i identyfikację źródeł emisji).

W zakładach pracy, w których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia wybuchu, obowiązkiem pracodawcy jest przeprowadzenie badań i przygotowanie oceny zagrożenia wybuchem. Z jednej strony należy wskazać miejsca podwyższonego ryzyka, z drugiej zaś, na tej podstawie określić prawidłowe i efektywne procedury zabezpieczające, których celem jest zminimalizowanie ryzyka wcześniej zidentyfikowanego.

Z reguły ryzyko wybuchu odnosi się do tych zakładów pracy, w których w czasie produkcji wykorzystywane lub przetwarzane są substancje lub materiały, które mają właściwości palne lub wybuchowe. To również miejsca, w których takie materiały i substancje są uwalniane przez urządzenia, systemy ochronne czy elementy produkowanych towarów lub też stanowią część produkcyjną powstających w zakładzie wytworów.

Substancje łatwopalne, których spalanie w powietrzu jest bardzo dynamiczne i powoduje powstanie atmosfery wybuchowej działają w taki sposób, że na skutek wybuchu pojawia się samopodtrzymujący płomień. Istnienie takiego zagrożenia to bardzo poważne niebezpieczeństwo i ogromne ryzyko dla pracowników znajdujących się w pomieszczeniu narażonym na wybuchy, właśnie dlatego trzeba bardzo starannie zadbać o to, by zminimalizować możliwość wystąpienia takiej reakcji substancji z powietrzem.

Bardzo ważne jest też w procedurze oceny ryzyka wybuchu zlokalizowanie i zidentyfikowanie zapłonu, który może doprowadzić do powstania wybuchu. Po jego zlokalizowaniu i zidentyfikowaniu należy koniecznie wprowadzić odpowiednie procedury zabezpieczające, których zadaniem będzie zwiększenie bezpieczeństwa i zmniejszenie ryzyka aktywacji substancji, które mogłoby doprowadzić do wybuchu.

Istotnym elementem tej procedury jest również określenie intensywności atmosfery wybuchowej. Chodzi mianowicie o określenie, na ile w danych miejscach zagrożonych wybuchem owa atmosfera wybuchowa się pojawia. Jak często występuje i jak długo potrafi się utrzymywać. Dzięki temu można znacznie skuteczniej i znacznie trafniej ocenić samo ryzyko wybuchu.

W ramach naszych działań podejmujemy się nie tylko analizy sytuacji, ale również jej szczegółowego opisu, co w efekcie powinno doprowadzić do stworzenia możliwości dla opracowania i wdrożenia procedur bezpieczeństwa.