Plany ewakuacyjne

Plany ewakuacyjne Piotrków Trybunalski Łódź

Plany ewakuacyjne Piotrków Trybunalski, Łódź, Bełchatów, Radomsko, Tomaszów, Koluszki, Pabianice, Łask, Wieluń, Brzeziny, Kutno, Łowicz, Łęczyca, Opoczno, Rawa, Poddębice, Sieradz, Skierniewice, Wieruszów, Zgierz, Zduńska Wola, Pajęczno, Częstochowa

Co zawiera nasz plan ewakuacji?

Plany ewakuacyjne zawierają wszystkie, graficznie przedstawione, elementy budynku, niezbędne do prawidłowego przebiegu ewakuacji i zawierające w szczególności informacje o:

 • Powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji budynku.
 • Odległości od obiektów sąsiadujących.
 • Parametrach pożarowych występujących substancji palnych.
 • Występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych.
 • Kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach.
 • Lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych, zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem.
 • Podziale obiektu na strefy pożarowe.
 • Warunkach ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych.
 • Miejscach usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejscach usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi.
 • Wskazaniu dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych.
 • Hydrantach zewnętrznych oraz innych źródłach wody do celów przeciwpożarowych.
 • Drogach pożarowych i innych drogach dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony.

Dla kogo wykonujemy plany ewakuacji?

Zgodnie z Polskim stanem prawnym, plany ewakuacyjne są obowiązkowe m.in. w:

 • hotelach
 • muzeach
 • publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
 • itd.

W innych obiektach nie ma wymogu opracowywania planów ewakuacji i wywieszania ich na ścianach budynków, czy na drogach ewakuacyjnych. Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej, część graficzna do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, powinna zawierać plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie oraz plan terenu przyległego. W praktyce, często jest to ten sam dokument, z tą różnicą, że nie ma obowiązku wywieszania takiej części graficznej w miejscu ogólnodostępnym, tak jak jest to w przypadku planów ewakuacji, np. dla szkół. Oznacza to, że każdy administrator, właściciel, użytkownik obiektu, który jest zobligowany opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, zobowiązany jest również opracować plan ewakuacji.