Plany ewakuacyjne

Plany ewakuacyjne Piotrków Trybunalski Łódź
Plany ewakuacyjne Piotrków Trybunalski, Łódź

Co zawiera nasz plan ewakuacji?

Plany ewakuacyjne zawierają wszystkie, graficznie przedstawione, elementy budynku, niezbędne do prawidłowego przebiegu ewakuacji i zawierające w szczególności informacje o:

 • Powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji budynku.
 • Odległości od obiektów sąsiadujących.
 • Parametrach pożarowych występujących substancji palnych.
 • Występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych.
 • Kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach.
 • Lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych, zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem.
 • Podziale obiektu na strefy pożarowe.
 • Warunkach ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych.
 • Miejscach usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejscach usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi.
 • Wskazaniu dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych.
 • Hydrantach zewnętrznych oraz innych źródłach wody do celów przeciwpożarowych.
 • Drogach pożarowych i innych drogach dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony.

Dla kogo wykonujemy plany ewakuacji?

Zgodnie z Polskim stanem prawnym, plany ewakuacyjne są obowiązkowe m.in. w:

 • hotelach
 • muzeach
 • publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
 • itd.

W innych obiektach nie ma wymogu opracowywania planów ewakuacji i wywieszania ich na ścianach budynków, czy na drogach ewakuacyjnych. Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej, część graficzna do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, powinna zawierać plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie oraz plan terenu przyległego. W praktyce, często jest to ten sam dokument, z tą różnicą, że nie ma obowiązku wywieszania takiej części graficznej w miejscu ogólnodostępnym, tak jak jest to w przypadku planów ewakuacji, np. dla szkół. Oznacza to, że każdy administrator, właściciel, użytkownik obiektu, który jest zobligowany opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, zobowiązany jest również opracować plan ewakuacji.