Scenariusz Pożarowy dla Budynków

Scenariusz pożarowy dla budynków Piotrków Trybunalski Łódź
Scenariusz pożarowy dla budynków Piotrków Trybunalski Łódź

Podstawa prawna

Podstawa prawna wskazująca na potrzebę opracowania scenariusza pożarowego dla budynków w czasie pożaru wynika z postanowień §2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2117).

Zgodnie z rozporządzeniem scenariusz pożarowy dla budynków to „opis sekwencji możliwych zdarzeń w czasie pożaru, reprezentatywny dla danego miejsca jego wystąpienia lub obszaru oddziaływania, w szczególności dla strefy pożarowej lub strefy dymowej, uwzględniający przede wszystkim:

  • sposób funkcjonowania urządzeń przeciwpożarowych, innych technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego, urządzeń użytkowych lub technologicznych oraz ich współdziałanie i oddziaływanie na siebie;
  • rozwiązania organizacyjne niezbędne do właściwego funkcjonowania projektowanych zabezpieczeń”.

Prawidłowe opracowanie scenariusza jest dość skomplikowane, ponieważ służy on także do oceny ryzyka przez firmy ubezpieczeniowe i powinien być tworzony w porozumieniu z przyszłym ubezpieczycielem. Jest to ważne, ponieważ procedury opracowywania scenariuszy pożarowych przez różne towarzystwa ubezpieczeniowe nie muszą być takie same.

Cele scenariusza

Scenariusz pożarowy dla budynków jest dokumentem opracowywanym w fazie projektowania obiektu budowlanego. Jest to dokument zawierający wszystkie dane i zalecenia niezbędne do spełnienia podstawowego wymagania dotyczącego obiektów budowlanych – zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego.

Aby osiągnąć akceptowalny poziom bezpieczeństwa pożarowego obiektu budowlanego, określono następujące cele podstawowe: 

  1. Każdy pożar do mocy 1 MW powinien być wykrywany.
  2. Pożar powinien być wykryty, zweryfikowany i zasygnalizowany w czasie nieprzekraczającym 4 min od jego rzeczywistego rozpoczęcia, czyli od fazy dymowej i (lub) cieplnej (płomieniowej).
  3. W początkowej fazie pożaru urządzenia pożarowe i inne instalacje mające istotny wpływ na spełnienie wymagania podstawowego nr 2 powinny być uruchamiane automatycznie.
  4. Każde automatyczne uruchomienie instalacji i urządzeń przeciwpożarowych powinno umożliwiać ręczne uruchomienie lub odwołanie poleceń automatyki z wyższym priorytetem.
  5. Ustalenia dotyczące pożaru w obiekcie budowlanym powinny odnosić się tylko do jednej strefy pożarowej lub obszaru wydzielonego pożarowo (dotyczy to obiektów przemysłowych).
  6. Działania automatyki pożarowej przygotowujące instalacje do pracy w czasie pożaru powinny być zakończone najpóźniej 10 min od momentu wejścia centrali sygnalizacji pożarowej w stan pracy alarmowej.

Celem scenariusza zdarzeń w przypadku powstania pożaru w budynku jest określenie takich zasad (procedur) postępowania, aby każde zdarzenie noszące znamiona pożaru, zaistniałe w budynku, wykryte przez system sygnalizacji pożaru lub przez jakąkolwiek osobę przebywającą w budynku (za pomocą czujek automatycznych lub ROP), skutkowało automatycznym lub ręcznym uruchomieniem działania i współdziałania systemów oraz urządzeń przeciwpożarowych wg odpowiednich procedur, umożliwiających uzyskanie najwyższego, możliwego do uzyskania w zaistniałej sytuacji, stanu bezpieczeństwa pożarowego budynku oraz przebywających w nim ludzi. 

Podstawowe cele zastosowania urządzeń przeciwpożarowych według scenariusza pożarowego podaje tabela 1.

Wielość ofiar śmiertelnych nie jest definiowalna. Nie można wykluczyć braku ofiar w ludziach. Szacując ryzyko, zakłada się od 5 do 10 ofiar śmiertelnych na skutek pożaru na jeden milion mieszkańców Europy rocznie. 

Efektem zastosowania odpowiednich procedur i zadziałania urządzeń, w tym systemów, instalacji i urządzeń przeciwpożarowych, powinno być bezwzględne spełnienie niżej przedstawionych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego. 

Zobacz także: Szkolenia przeciwpożarowe , Audyt bezpieczeństwa pożarowego