Szkolenia przeciwpożarowe

Szkolenia przeciwpożarowe Piotrków Trybunalski Łódź
Szkolenia przeciwpożarowe Piotrków Trybunalski, Łódź, Bełchatów, Radomsko, Tomaszów, Koluszki, Pabianice, Łask, Wieluń, Brzeziny, Kutno, Łowicz, Łęczyca, Opoczno, Rawa, Poddębice, Sieradz, Skierniewice, Wieruszów, Zgierz, Zduńska Wola, Pajęczno, Częstochowa

Szkolenia przeciwpożarowe, które obejmują zakres ochrony przeciwpożarowej to podstawa, którą powinien zapewnić każdy pracodawca swoim pracownikom, bez względu na branżę. Dlaczego szkolenie PPOŻ jest ważne? Kto może przeprowadzić takie szkolenie?

Obowiązek szkoleń przeciwpożarowych

Nałożony na pracodawcę obowiązek zorganizowania szkolenia przeciwpożarowego wynika z faktu, iż każdy z pracowników powinny wiedzieć w jaki sposób chronić swoje życie i zdrowie, a także otaczające środowisko oraz mienie w przypadku pożaru. Jest to bardzo ważny aspekt, który pozwala zachować bezpieczeństwo w miejscu pracy, dzięki czemu osoby zatrudnione posiadają elementarną wiedzę. To, jakie zagadnienia powinny być przedstawione pracownikom na szkoleniu określa Ustawa o ochronie przeciwpożarowej. Ta sama ustawa nakłada na pracodawcę obowiązki związane z prewencją i radzenia sobie z powstałym pożarem w miejscu pracy.

Przede wszystkim, zakład pracy musi zostać wyposażony w odpowiedni sprzęt gaśniczy. Pracodawca powinien również przestrzegać wymagań przeciwpożarowych, zarówno budowlanych, jak i technologicznych. Sprzęt w obiekcie musi być poddawany okresowej konserwacji, a jeśli zachodzi taka potrzeba – wymianie . Ponad to obiekt musi być przystosowany do natychmiastowej ewakuacji w przypadku wystąpienia pożaru, a także przeprowadzenia sprawnej akcji ratowniczej. Obowiązkiem pracodawcy jest również określenie sposobu postępowania podczas wystąpienia pożaru czy innego lokalnego zagrożenia w zakładzie pracy.

W każdym zakładzie pracy powinna zostać wyznaczona jedna osoba, która będzie sprawować pieczę nad ochroną przeciwpożarową. Wybrana osoba musi posiadać niezbędną wiedzę w tym zakresie, która jest ujęta w ustawie o ochronie przeciwpożarowej.

Częstotliwość szkoleń PPOŻ

Kursy z zakresu ochrony przeciwpożarowej czy ochrony środowiska nie dla wszystkich są przeprowadzane z równą częstotliwością. Według wspomnianej już ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. z późniejszymi aktualizacjami, należy zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi. W wypadku większości osób chodzi więc o przekazanie podstawowych zasad ochrony ppoż obowiązujących w danym budynku.

Dla większości pracowników

Szkolenia przeciwpożarowe a BHP

W związku z powyższym, w większości sytuacji szkolenie z zakresu ochrony ppoż jest przeprowadzane w ramach instruktażu ogólnego dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracyOchrona przeciwpożarowa jest bowiem częścią szkolenia BHP. Odnosząc się zatem do nagłówka, pracownik musi zostać przeszkolony z zakresu ochrony w wypadku pożaru jednokrotnie na początku współpracy z firmą. W praktyce jednak zostaje on zaznajomiony z przepisami podczas części okresowego kursu BHP dotyczących tego zagadnienia.

Organizacja kursu PPOŻ

Z ustawy jasno wynika, że szkolenie PPOŻ należy do obowiązków pracodawcy, ale może zostać zlecone osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia, konicznym do wykonywania zadań z zakresu ochrony PPOŻ. Może zatem mieć kwalifikacje specjalisty, inspektora ochrony przeciwpożarowej bądź technika czy inżyniera pożarnictwa. Wystarczy mail, a ze swojej strony zajmiemy się wszystkim co konieczne. Zarówno zarządzanie dokumentacją, jak i interesujące kursy są naszą specjalnością.

Cele

Celem omawiania tych zagadnień jest nie tylko zdobycie umiejętności gaszenia pożarów przy użyciu dostępnego sprzętu. Badania dotyczące przyczyn zaprószenia ognia pokazują, że wypadki często są spowodowane nieprzestrzeganiem zasad BHP. Firma niweluje zatem ryzyko strat organizując szkolenie PPOŻ. Zawierają one informacje jak przebiega system dróg ewakuacyjnych, jak bezpiecznie korzystać z urządzeń i instalacji (np. gazowej) oraz wiele innych. Jako że materiały szkoleniowe są dostosowywane do poszczególnych zakładów, a nawet stanowisk, stanowią pomoc w ograniczeniu ryzyka zawodowego. Znając ogólne postanowienia, w razie wystąpienia zagrożenia, pracownik będzie umiał się zachować.

Kontrola

Stosowanie się do obowiązujących przepisów może zostać zweryfikowane podczas kontroli Państwowej Straży Pożarnej, w trakcie której mogą zostać sprawdzone między innymi:

  • Serwis urządzeń gaśniczych
  • Instrukcje pożarowe
  • Ocena drożności dróg ewakuacyjnych
  • I inne.

Program szkolenia PPOŻ

Konkretny zakres materiału szkolenia przeciwpożarowego nie jest ustalony, jednak przyjmuje się, że zagadnienia na tym szkoleniu muszą być dostosowane do stanowiska danego pracownika. Szkolenie PPOŻ musi stanowić część szkolenia podstawowego i jest obowiązkowe dla wszystkich nowo-zatrudnionych osób. Nowi pracownicy muszą odbyć to szkolenie w terminie do 6 miesięcy po dniu, w którym zostali zatrudnieni. Specjaliści zalecają także szkolenia okresowe, w tracie których możliwe jest przypomnienie najważniejszych wiadomości oraz przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych, które korespondują z wykonywanymi obowiązkami na danym stanowisku. Nie można zapomnieć o tym, że pracodawca również powinien znać zasady PPOŻ i wziąć udział w szkoleniu .