Inspektor BHP i PPOŻ

Inspektor BHP i PPOŻ Piotrków Trybunalski, Łódź, Bełchatów, Radomsko, Tomaszów, Koluszki, Pabianice, Łask, Wieluń, Brzeziny, Kutno, Łowicz, Łęczyca, Opoczno, Rawa, Poddębice, Sieradz, Skierniewice, Wieruszów, Zgierz, Zduńska Wola, Pajęczno, Częstochowa

Co to jest nadzór ppoż nad obiektem?

Inspektor BHP i PPOŻ : Nadzór ppoż nad obiektem to pełnienie wszelkich obowiązków związanych z ochroną przeciwpożarową w budynku. Mowa tutaj przede wszystkim o spełnieniu wymagań obiektu w kontekście przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, prowadzeniu niezbędnej dokumentacji, nadzorze nad urządzeniami przeciwpożarowymi czy szkoleniu pracowników. Wszystkie te działania, przeprowadzane przez zewnętrznych specjalistów, mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przeciwpożarowej i tym samym zminimalizowanie pojawienia się i rozprzestrzenienia pożaru w budynku.

Nadzoru dokonują osoby posiadające odpowiednie kwalifikację, wiedzę i doświadczenie – jest to niezwykle istotne w kontekście ochrony przeciwpożarowej. Wszelkie uchybienia w tym zakresie mogą doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji, a co za tym idzie – narażenia zdrowia lub życia pracowników i innych użytkowników danego obiektu.

Czy nadzór ppoż jest prowadzony stale, czy cyklicznie?

Nadzór ppoż jest prowadzony stale, tzn. odpowiedzialni za niego specjaliści dbają o regularne kontrole obiektu, pomagają w opracowywaniu dokumentów i służą radą w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Są dostępni przez cały czas – niezależnie od potrzeb właściciela budynku oraz wymagań, jakie obiekt musi spełnić, by ochrona przeciwpożarowa stała na najwyższym możliwym poziomie.

Co obejmuje stały nadzór ppoż?

Do podstawowych elementów nadzoru ppoż zaliczamy:

 • kontrolę obiektu, a więc regularne sprawdzanie jego stanu w kontekście bezpieczeństwa przeciwpożarowego, a w przypadku jakichkolwiek uchybień – znajdywanie i wdrażanie odpowiednich rozwiązań,
 • prowadzenie dokładnej dokumentacji związanej z ochroną przeciwpożarową budynku i sporządzanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego; dokumentacja zawiera plany ewakuacji, warunki ochrony przeciwpożarowej, niezbędne urządzenia czy sposoby postępowania na wypadek wybuchu pożaru,
 • szkolenie pracowników i kierownictwa w zakresie bezpieczeństwa pożarowego,
 • pomoc w zakresie obsługi urządzeń przeciwpożarowych,
 • kompleksowe doradztwo.

Kto dokonuje nadzoru ppoż?

Inspektor BHP i PPOŻ : Nadzoru ppoż. dokonywać mogą wyłącznie osoby o odpowiednich kwalifikacjach – inżynierowie pożarnictwa, osoby posiadające uprawnianie inspektora ochrony przeciwpożarowej czy kwalifikacje do wykonywania zawodu technika pożarnictwa. Wszystkie aspekty z tym związane, reguluje Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Brak stosownych kwalifikacji uniemożliwia dokonywanie wiarygodnych i legalnych nadzorów ppoż.

W ramach usługi BHP wykujemy między innymi:

 • szkolenia wstępne i okresowe bhp
 • prowadzenie kompleksowych i problemowych kontroli stanu bhp
 • audyty stanu bhp
 • sporządzanie okresowych analiz stanu bhp
 • udział w ocenie ryzyka zawodowego
 • opracowywanie instrukcji ogólnych bhp i stanowiskowych
 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów prawa praca w odniesieniu do BHP
 • udział w dochodzeniach powypadkowych
 • prowadzeniu wymaganych przepisami prawa pracy rejestrów z zakresu bhp
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 • udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy Zleceniodawcy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy Zleceniodawcy , albo ich części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji,
 • badania środowiskowe
 • wykonywanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
 • reprezentowanie klienta w przypadku kontroli organów kontroli np. :PIP i PIS
 • inne zadania wynikające z rozporządzenia dotyczącego służby bhp