Szkolenia BHP

Szkolenia BHP Piotrków, Łódź, Bełchatów, Radomsko, Tomaszów, Koluszki, Pabianice, Łask, Wieluń, Brzeziny, Kutno, Łowicz, Łęczyca, Opoczno, Rawa, Poddębice, Sieradz, Skierniewice, Wieruszów, Zgierz, Zduńska Wola, Pajęczno, Częstochowa

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest ochrona zdrowia i życia pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Szkolenia BHP powinny być organizowane przez pracodawcę– to na nim ciąży bowiem obowiązek informacyjny w tym zakresie. Częstotliwość oraz forma szkoleń uzależnione są od rodzaju stanowiska pełnionego przez pracownika.

Szkolenia BHP powinny być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub na ich zlecenie przez jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie przepisów o systemie oświaty.

Szkolenia BHP pracodawca powinien powtarzać w czasie trwania stosunku pracy pracownika w celu utrwalenia wiedzy z tej dziedziny oraz przedstawienia ewentualnych zmian.

Szkolenia BHP a a COVID


W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bhp w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego:

-pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym;
– na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych;
-pracownika przenoszonego na stanowisko;
– ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.
W przypadku gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie bhp przypada w:

-okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii
– termin ten wydłuża się do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.

Szkolenie BHP – jakie są ich rodzaje?


Pracodawca ma obowiązek zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Przepisy przewidują dwa rodzaje szkoleń BHP:

Szkolenia wstępne oraz okresowe.


Ponadto szkolenia BHP zarówno wstępne, jak i okresowe powinno odbywać się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Po zapoznaniu się z instrukcjami i wskazówkami bezpieczeństwa i higieny pracy pracownik jest obowiązany potwierdzić ten fakt na piśmie.

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem go do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

Kiedy powinny odbywać się szkolenia okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych?


Za sprawą ustawy z 9.11.2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, która weszła w życie 1 stycznia 2019 roku, zmianie uległ obowiązek okresowego szkolenia BHP dla pracowników administracyjno-biurowych. Dotychczas pracownicy administracyjno-biurowi odbywali szkolenia okresowe raz na 6 lat.

Według nowych przepisów zwolnieni z okresowych szkoleń BHP zostaną pracownicy administracyjni zakwalifikowanych do grupy zawodowej, dla której uznano nie wyższą niż 3 kategorię ryzyka. Są to grupy, w których występują najmniej szkodliwe czynniki dla zdrowia oraz niski wskaźnik wypadkowości.

Grupy działalności, dla których ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka:

produkcja odzieży,
produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawianych,
poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,
produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych,
handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
transport lotniczy,
informacja i komunikacja,
działalność detektywistyczna i ochroniarska,
edukacja,
działalność związana z kulturą, rekreacją i rozrywką, naukowa i techniczna.

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, związana z obsługą rynku nieruchomości, związana z usługami gastronomicznymi, związana z administracyjną obsługą biura.